logo-dark-retina-2.png

ОБЩИ УСЛОВИЯ – СТОКИ 

Като цяло са забранени всички стоки, чието притежание, комерсиализация или транспортиране са забранени според закона и други разпоредби в сила в страната на произход, в страната на транзитно преминаване или в местоназначението. Забранени стоки са също така онези чиито притежание или транспортиране подлежи на какъвто и да било вид санкция, било то заради нейното естество, характеристики, или поради специфичните разпоредби, които регулират нейната обработка или транспорт, или дори поради самата идентичност на клиента или получателя. Разбира се като закони и друго законодателство, всяка наредба, която е в сила в определена страна, като закони, наредби, заповеди, административни инструкции и т.н., които предвиждат налагането на санкции (глоби, търговски ограничения и т.н.) към държави, лица или организации, включително, без ограничение, тези, наложени от Обединените нации, Европейския съюз и неговите държави-членки.

За приемането на един пакет за транспортиране е необходимо всеки един от тях да отговаря на определени изисквания по отношение на тегло и обем. За приемане е важно всеки от тях да отговаря на следните три условия:

 • Пакетът не може да превишава 40 кг. Дължината (L), визочината (Al) и ширината (An) на пакетът ще бъдат измерени.
 • Ще бъдат изчислени удвоената ширина (An) и удвоената височина (Al). Впоследствие ще бъде изчислен резултатът от добавянето на удвоената ширина (An), удвоената на височината (Al) и дължината (L). Този резултат не може да надвишава 300 сантиметра.
 • Дължината не може да надвишава 200 см, височината 60 см, а ширината 80 см.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ:

 • Пратки на стойност над 5000€ на пакет. В случай, че стойността на пратката надвишава тази сума, тя трябва да бъде приета лично от GLS Spain.
 • Артикули, които не са опаковани или са опаковани неадекватно според стандарта за опаковане на GLS Spain.
 • Предмети, които изискват специално обработване, които са особено чупливи, които трябва да се транспортират на определено място или изискват съхранение при определени температури.
 • Нетрайни продукти (които имат установен срок на годност)
 • Живи животни или растения. Тленни останки.
 • Биологични проби, съхранена кръв, органи, лекарства, наркотици, инжекции, ваксини, инсулин и др.

 

 • Пари, банкноти, лотарийни билети, или билети за всякакъв вид тираж. Други документи с парична стойност. Транспортни билети.
 • Скъпоценни камъни и метали, бижута, часовници, перли, произведения на изкуството, антични колекционерски предмети, обработена или необработена фина кожа.
 • Мебели от всякакъв материал, сглобени или разглобени. Стоки, чиято стойност се определя от тяхното съдържание и чиято загуба или влошаване може да причини големи странични щети (например носители на данни с поверителна информация, документация и др.)
 • Пакети, чието съдържание е външно, изпратено или съхранено в нарушение на забраната на съдебен или публичен орган, което включва онези пакети, чието съдържание нарушава законовите разпоредби, свързани със защитата на интелектуалната собственост, включително копия на фалшиви или нелицензирани стоки (фалшификати).
 • Монитори или телевизори. Плоско стъкло (като паравани, огледала, прозорци и др.).
 • Огнестрелни оръжия и основни части от оръжия, симулирани оръжия, оръжия със сгъстен въздух, боеприпаси и оръжия с остриета в съответствие с разпоредбите на членове 28 и 29 от Ley Organica 4/2015 de 30 de marzo,  относно защитата на сигурността на гражданите, както и всеки елемент описано като оръжие, независимо дали е регулирано, забранено, за война, съдържащо се в подробното описание на Real Decreto 137/1993 de 29 enero, който одобрява Регламента за оръжията, както и в съответните разпоредби, които ще бъдат приложими.
 • В случай на алкохолни напитки, тютюн или стоки, обхванати от карнет АТА, транспортирането им подлежи на установените фискални ограничения, както и на подходящо опаковане от клиента. За колети по въздух артикулите, забранени съгласно Регламент (ЕО), също са изключени. № 300/2008 от 01.03.2008 г. и наредби, които го заместват и/или развиват. В никакъв случай няма да се допуска превоз на алкохолни напитки, тютюн и хранителни продукти (трайни или не) в международен транзит.

 

Опасни товари и предмети (включени в Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), към което Испания се присъедини на 19 октомври 1970 г., в настоящата му редакция от 2013 г. (BOE 14.3. 2013 г.) или в която е в сила по всяко време, наред с други, включително, но не само, такива с корозивно, запалимо, експлозивно, отровно, радиоактивно, инфекциозно естество и др

Presupuesto online

De:
Para:
Peso
Dimensiones

Ser cliente

Para ofrecerte un servicio personalizado al mejor precio, queremos conocerte mejor. Por favor, introduce tus datos y nuestro comercial se pondrá en contacto contigo en la mayor brevedad posible con la oferta que mejor se adapte a tus necesidades.